OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:
Täältä löydät ne PDF -muodossa.

1. §
Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2. §
Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden kouluttaminen ja heidän kehittäminen sekä
toimia heidän tukenaan. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää erotuomaritoiminnan
koulutus- ja keskustelutilaisuuksia ja toimii yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen ja Suomen
Lentopalloliiton kanssa.

3. §
Varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä Suomen Lentopalloliiton hyväksymät lentopalloerotuomarit.

4. §
Yhdistyksen vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Viisitoista (15)
vuosimaksua suoritettuaan on jäsen tullut ainaisjäseneksi. Liittyessään jäseneksi maksaa jokainen
varsinainen jäsen yhdistyksen vuosikokouksen hyväksymän liittymismaksun. Ainaisjäseniltä ei peritä
jäsenmaksua.

5. §
Yhdistyksen jäsenistä pidetään luetteloa, josta ilmenee jäsenten täydelliset henkilötiedot, liittyminen
sekä jäsenmaksut.

6. §
Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan valita henkilö, joka toiminnallaan on osoittanut ansaitsevansa
yhdistyksen erikoisen tunnustuksen. Kunniajäsenen valinnan suorittaa yhdistyksen hallitus
yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja ilmoittaa valinnastaan vuosikokouksessa. Kunniajäseneltä ei
peritä jäsenmaksua.

7. §
Kannattajajäseneksi pääsee henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka on tukenut yhdistyksen toimintaa
vähintään kahdenkymmenen (20) vuosimaksun suuruisella summalla.

8. §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu
puheenjohtajan lisäksi viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan. Yhdistykselle valitaan vuodeksi kerrallaan myös
kaksi (2) tilintarkastajaa sekä heidän varamiehensä.

9. §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on kutsuttava koolle myös kahden jäsenen sitä pyytäessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun
vähintään neljä (4) sen jäsenistä on saapuvilla. Äänestyksen mennessä tasan voittaa se kanta, jota
puheenjohtaja on kannattanut.

10. §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai puheenjohtajan ja sihteeri yhdessä tai
varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä tai yksin henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen
antama henkilökohtainen oikeus.

11. §
Yhdistyksen toimihenkilöistä:
1. Puheenjohtaja
– kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja toimii niissä puheenjohtajana ja asioiden esittelijänä,
– allekirjoittaa sihteerin kanssa hallituksen pöytäkirjat ja
– valvoo, että yhdistyksen sekä hallituksen tekemät päätökset pannaan täytäntöön.
2. Varapuheenjohtaja
– suorittaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estyneenä.
3. Sihteeri
– pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa ja allekirjoittaa ne yhdessä
puheenjohtajan kanssa,
– hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon ja allekirjoittaa lähetettävät kirjeet,
– laatii yhdistyksen vuosikertomukset hallituksen antamien ohjeiden mukaan sekä
– suorittaa muut kirjalliset tehtävät, jotka yhdistys tai hallitus määrää
4. Rahastonhoitaja
– hoitaa yhdistyksen talouden hallituksen antamien ohjeiden mukaan,
– antaa selonteon hallitukselle yhdistyksen menoista ja tuloista,
– päättää tilit ja jättää ne tilintarkastajille näissä säännöissä määrätyssä ajassa sekä
– pitää jäsenluetteloa ja merkitsee luetteloon suoritetut maksut

12. §
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on 01.08. – 31.07. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille
kahdenkymmenen (20) päivän kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilintarkastajien tulee tarkastaa
tilinpäätös 30. päivään syyskuuta mennessä ja antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle.

13. §
Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen, joka pidetään syyskuun aikana, ilmoitetaan Sanomalehti
Kalevassa vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on
tehtävä samalla tavoin.

14. §
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Esitetään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto
2) Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
edelliseltä tilikaudelta
3) Valitaan hallituksen puheenjohtaja
4) Valitaan hallituksen viisi (5) jäsentä
5) Valitaan valiokuntia tarpeen mukaan
6) Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa sekä heidän varamiehensä
7) Määrätään liittymis- ja vuosijäsenmaksun suuruus
8) Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä
9) Käsitellään muut asiat, jotka on ilmoitettu hallitukselle kirjallisesti kymmenen (10)
päivää ennen yhdistyksen vuosikokousta.

15. §
Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai jos vähintään kymmenesosa
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

16. §
Yhdistyksen kokouksen vaalit suoritetaan jäsenen sitä vaatiessa suljetuin lipuin. Äänten mennessä
tasan ratkaisee arpa.

17. §
Yhdistyksen sääntöjen muutosehdotus on jätettävä hallitukselle kirjallisesti kaksi (2) viikkoa ennen
sitä kokousta, jossa asia tullaan käsittelemään. Hallitus käsittelee asian ja antaa sen yhdistyksen
kokouksen päätettäväksi. Päätös on pätevä, mikäli sitä on kannattanut kolmeneljäsosaa (3/4)
annetuista äänistä.

18. §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa,
kummassakin kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokousten välisen ajan pitää
olla vähintään yksi (1) kuukausi.

19. §
Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen omaisuus Suomen Lentopalloliitolle.